×

Sidinfo

Oljemålning som föreställer etrurier

Etruskerna

Etruskerna var det dominerande folket i Italien perioden cirka 700–300 f.Kr. De talade ett eget språk som gjorde dem främmande för greker och romare.

Etruskiska var ett av flera egna språk vid denna tid i Italien, även umbriska, venetiska, oskiska, faliskiska, liguriska förekom. Den uppsättning skrivtecken som användes i etruskiskan är emellertid nästan identisk med den inom västgrekiskan, något som kan bekräfta en blandning av dessa kulturer, men också att etruskerna hade samröre med fenicierna som grekerna i sin tur tagit sitt alfabet från. Etruskerna skulle sedan vidarebefordra sitt alfabet till germanerna.

Under historiens gång har olika förklaringar angetts gällande etruskernas ursprung, från att de var urinvånare till att de kommit från Anatolien, Lydien eller i mytbildningens version Sparta där deras folk var ättlingar till Aeneas. Den berömda romerska skalden Vergilius som skrev Aeneiden hade själv etruskiskt påbrå. Något svar har dock inte kunnat ges om etruskernas ursprung även sedan arkeologiska utgrävningar gjorts och andra moderna forskningsmetoder använts.

Etruskerna har förblivit ett gåtfullt folk, dels för att deras inskriptioner inte kunnat ge någon utförligare information, dels för att arkeologiska fynd förhindrats av tidiga rovgrävningar då dyrbara föremål från gravar försvunnit.

Ännu idag märks etruskernas förehavanden i landskapsbilden i form av kal mark efter nedhuggna skogar. De använde mängder av träkol för järn- och kopparframställning som exporterades till framför allt greker och romare. Det medförde ett välstånd för Etrurien och arkeologiska fynd tyder på att social differentiering inträdde då rikedom tillföll vissa genom exporten – märkbart bland annat i gravskick då vissa gravar är fyllda av dyrbara föremål. Samtidigt kan tillverkningen i slutändan varit orsak till en tillbakagång genom brist på skog som följd av överexploatering.

Det är osäkert hur städerna såg ut, men Furuhagen skriver i Etrusker. Historien om ett främmande folk att ”de etruskiska städerna tycks aldrig ha utvecklat en sådan politisk miljö där det kunde uppstå demokrati. Det var snarare så att de dominerande släkternas hövdingar gick samman till en allt rikare härskarkast, som kunde lägga beslag på vinsterna av järnhanteringen”. Genom påverkan av grekisk arkitektur och religion tillkom så småningom även tempel i stadsmiljön. Några av de viktigaste städerna var Tarquinia, Caere, Vulci och Chiusi som likt de grekiska stadsstaterna delvis var självständiga politiska och ekonomiska enheter i Etrurien.

En annan av de största städerna var Cerveteri (av grekerna kallad Argylla). Här anlades flera stora nekropoler varav Banditaccianekropolen idag är ett välbesökt turistmål. I södra Etrurien fanns poröst berg, så kallad tuff, där gravkammare kunde huggas ut direkt ur bergsklippor.

I gravkammare som funnits i vid staden Tarquinia har det även upptäckts väggmålningar som upptagits av stort konsthistoriskt intresse. De var de rika som hade råd att beställa så konstnärer målade deras gravkammare.

Etruskisk konst och religion

Etruskisk konst hade under en lång period en stämpel som antingen en primitivare imitation av den grekiska eller så ställdes den i ett slags motsatsställning med den grekiska. Denna syn har nyanserats och numera betraktas kulturens konst som egenartad inför premissen att det rådde andra förhållanden i Etrurien än i Grekland, vilket kunde framskapa unika motiv, men inte utan att den grekiska konsten fungerade som viktig förebild. Dessutom var det ofta grekiska konstnärer – som hade invandrat till Etrurien – som skapade konst till beställare ur den etruskiska aristokratin. Därmed kan det vara tveksamt att alls kalla något för ”etruskisk konst”

Ingen omfattande mytologi är känd som skulle ha sitt ursprung från etruskernas kultur och gudabilder var ovanligt. Två ofta förekommande gestalter som gudaväsen är dock Charon, dödsdemonen, och Vanth, en kvinnlig gestalt som också tycks ha med dödsriket att skaffa.

Haruspicerna ansåg behärska spådomskonst och senare skulle romarna vända sig till dem för uttolkande av gudarnas viljor. Haruspicerna betroddes ha förmåga att spå från inälvorna i offerdjur. Efter en offerrit kunde en så kallad haruspex närvara för att uttyda de budskap romarna var stark övertygade fanns att upptäcka hos sådana offerdjurens inälvor.

Nedgång

Under 500-talet f.Kr. etablerades nya handelsvägar och de tidigare etruskiska städerna blev åsidosatta inför nya handelsstationer som uppstod i södra Italien vid bland annat Sybaris. Sybaris blomstrade snart ekonomiskt och flödade i intäkter – därav ordet sybaritisk om utsvävelser. Området var dock ett av flera i Italien där det rådde instabilitet vid denna tid och Sybaris skulle år 510 f.Kr. angripas av den konkurrerande grannstaden Kroton och totalförstöras.

Oroligheterna fortsätter in på 400-talet och etruskerna drabbas av flera militäriska nederlag. En etruskisk flotta förlorar år 474 f.Kr. ett stort sjöslag mot konkurrerande städers sammanförda flottor. Etrurien är fortsatt försvagat och deras kuststäder plundras två decennier senare av en flotta från Syracusae. En ny fiende från norr, kelterna, blir dock etruskernas främsta antagonist framöver.

Mot slutet av seklet är den forna blomstrande handel med Grekland ett minne blott för etruskerna. Orsakerna tycks snarare vara att handeln blockeras än att Grekland självmant väljer att upplösa handelsvägarna.

En ytterligare orsak till nedgången är att skövlingen av skog till järnproduktionen till slut renderat i brist på ny skog att skövla. Produktionen avtar, vilket leder till folkförflyttningar till andra områden med övergång till jordbruk.

Källor


Artikel publicerad: 2018.11.28
Författare: Historisktvetande.se

Bild

Den första bilden ovan är en oljemålning av den danske målaren Kristian Zahrtmann som har titeln "En etrurer", på svenska En etrurier.
Den andra bilden föreställande en vas är från samlingarna i The Metropolitan Museum of Art.

Läs vidare

Lejon relief beskuren och förminskadANTIKEN Under antiken uppkom en rad vetenskapliga läror och områden såsom matematik, astronomi och politik ...


Pyramider i Giza beskuren och förminskadEGYPTEN Det forntida Egypten intar en särställning i historien. Ingen högkultur har existerat lika länge ...


Lertavla med inskriptioner beskuren och förminskadMESOPOTAMIEN I det historiska området skapades de första permanenta boplatserna ...


Överdel av statyett föreställande kvinna beskuren och förminskadGREKLANDS FÖRHISTORIA Arkeologerna tidigaste fynd är tidsperiodisk från stenåldern ...


Colosseum beskuren och förminskad Rom under antiken romarriket och dess uppgång och fall ...