×

Sidinfo

Petrapylon med himmel i bakgrunden

Grekland under antiken

Den period som inleds under 700-talet f.Kr. brukar ibland kallas den grekiska renässansen och det är också här förhistoria övergår till historia i bemärkelsen att tiden finns till delar dokumenterad. Många historiska personligheter från denna tid och framåt under antiken är kända för oss.

Det som idag kallas Grekland är vid denna tid ingen nationell enhet utan spridda folkslag bor på det grekiska fastlandet och tillhörande öriket; dessa folkslag har samlingsbeteckningen hellener och därav det historiska namnet på Grekland i form av Hellas. Eftersom vi idag naturligare refererar till Grekland än Hellas och greker snarare än atenare och spartaner används också här dessa modernt vedertagna termer överlag.

Detta tidiga antika Grekland har prisats med epitetet ”den västerländska civilisationens vagga”. Fastän det är väl kategoriskt ligger ändå mycket sanning i det. Mycket av vår kultur inom till exempel konst och vetenskap går tillbaka på denna period och till dessa platser. Under denna tid i Grekland uppstår till exempel dramat som det är känt för oss, historieskrivningen uppstår genom pionjären Herodotos och bildkonst i form av skulpturer och arkitektur uppnår når nya höjder som senare kommer gälla som ideal.

Några av de tidigast kända filosoferna, de så kallade försokratiska naturfilosoferna, är hemmahörande i Jonien på 600-talet (även om de själva vid denna tid inte benämndes filosofer utan snarare metrologer). De forskade om tillvaron och deras intressesfärer inkluderade även sådant vi idag inordnar under den naturvetenskapliga domänen.

En av litteraturhistoriens portalfigurer, Homeros, levde under 700-talet. Hans två epos Iliaden och Oddyséen kom till på muntlig väg och traderades sedan – därmed är de idag existerande nedskrivna texterna inte fullt identiska med Homeros ”urversioner”. Även några av de tidigaste kända poeterna såsom Sapfo och Pindaros levde i Grekland under 600- och 500-talet.

Därtill gick de första olympiska spelen av stapeln 776 f.Kr. (vilket förvisso är något innan den renässans som här beskrivs inleddes). I själva verket kallades dessa tävlingar panhellenska spel (ung. alla hellernas spel) och anordnades på fyra orter varav en var Olympia och därav kommer namnet som sedan levt vidare i modern tid (det var också i Olympia som tävlingarna hölls i cykler om fyra år). Dessa var stora händelser och lockade uppskattningsvis tiotusentals åskådare.

Den grekiska antiken brukar traditionellt indelas i arkaisk tid (ca 700–480 f.Kr.), klassisk tid 480–323 och hellenistisk tid (323–30 f.Kr).

Artiklar om den grekiska antiken - Arkaisk tid | Klassisk tid | Hellenistisk tid

Källor

Bildreferens

Bilden ovan är på en petrapylon i Palmyra. Upphovsman till bilden är Marina Milella.


Artikel publicerad: 2018.07.11
Författare: Historisktvetande.se

Läs vidare

Lejon relief beskuren och förminskadANTIKEN Under antiken uppkom en rad vetenskapliga läror och områden såsom matematik, astronomi och politik ...


Pyramider i Giza beskuren och förminskadEGYPTEN Det forntida Egypten intar en särställning i historien. Ingen högkultur har existerat lika länge ...


Lertavla med inskriptioner beskuren och förminskadMESOPOTAMIEN I det historiska området skapades de första permanenta boplatserna ...


Överdel av statyett föreställande kvinna beskuren och förminskadGREKLANDS FÖRHISTORIA Arkeologerna tidigaste fynd är tidsperiodisk från stenåldern ...


Oljemålning som föreställer etrurier beskuren och förminskadEtruskerna Historien om det folkslag som dominerade Italien före romarna ...


Alexander mosaik beskuren och förminskad Alexander den store Alexander har gått till historien som den främsta av befälhavare ...


Colosseum beskuren och förminskad Rom under antiken romarriket och dess uppgång och fall ...